ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN ANNULERINGSREGELING VAN BAKKER & CLIENTS HANDELREGISTER AMSTERDAM NR. 33222051
BETALING EN ANNULERING

ALGEMEEN

 1. Een ieder die zich schriftelijk inschrijft voor het door Bakker & Clients, hierna te noemen B&C, georganiseerde evenement, verklaart zich akkoord met de door B&C gedeponeerde leverings- en annuleringsvoorwaarden.
 2. B&C behoudt zich het recht voor, desnoods zonder opgaaf van redenen, een aanvraag tot deelneming aan het evenement af te wijzen.
 3. De deelnemer zal zich nimmer beroepen op enig recht of enige vergoeding door B&C ten gevolge van een eventuele afwijzing.
 4. B&C behoudt zich het recht voor een evenement, bij eventueel onvoldoende deelname en/of andere onvoorziene omstandigheden alsnog af te gelasten.

INSCHRIJVING & BEVESTIGING

 1. Vooruitbetaling van de kosten voor deelneming aan het evenement op een door B&C aan te wijzen rekening is verplicht.
 2. De deelnemer kan zich nimmer beroepen op mondelinge toezeggingen. Een aanvraag tot deelneming is alleen geaccepteerd indien zijn//haar inschrijving door B&C schriftelijk is bevestigd.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de verschillende activiteiten geschiedt op eigen risico. B&C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de georganiseerde activiteiten.

BETALING

 1. Het totaalbedrag van de toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Is dit niet het geval dan behoudt B&C het recht een krediettoeslag te hanteren van 2% over het totale factuurbedrag.
 2. Indien betaling voor aanvang van het evenement uitblijft, dan behoudt B&C het recht om de deelnemer - over het nog te betalen bedrag - creditrente te berekenen.
 3. De kosten van consumpties komen voor rekening van de deelnemer zelf of voor diens bedrijf tenzij vooraf andere afspraken worden gemaakt.

AFGELASTING & VERVANGING

 1. Indien er een evenement wordt afgelast als gevolg van onvoldoende deelname of overmacht is Bakker & Clients gerechtigd het evenement te verschuiven naar een alternatieve datum.
 1. Kosten voorkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, zover niet op de dader(s) zelf is te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

ANNULERING

 1. Bij annulering van deelname door deelnemer aan een door B&C georganiseerd evenement zal B&C de volgende kosten in rekening brengen:
  • 25% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering meer dan twee maanden voor de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 50% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van twee maanden tot vier weken voor de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 90% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van vier weken tot een week voorafgaande aan de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 100% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van een week tot twee dagen voorafgaande aan de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 100% van het gefactureerde bedrag, inclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van twee dagen voorafgaand aan de datum waarop het evenement aanvangt, tot en met de dag waarop het evenement aanvangt.
 2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden. 'Datum poststempel' wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 3. Voor alle gevallen van overmacht van de zijde van de inschrijver blijft het risico voor rekening van de inschrijver.

OVERMACHT

 1. Onvoorziene omstandigheden, waardoor B&C een evenement, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan verrichten, zullen voor B&C als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
 2. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest,
  • werkstaking
  • beperkende- of verbiedende overheidsmaatregelen,
  • natuurrampen
  • nationale rouwdag
 3. In geval van overmacht heeft een partij het recht de overeenkomst met de wederpartij geheel of ten dele te annuleren zulks door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij zonder rechterlijk tussenkomst en zonder dat de opzeggende partij ter zake de door de wederpartij door de annulering geleden schade tot enigerlei vergoeding is verplicht.

GESCHILLEN

 1. Op de door B&C gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.